สาระเกี่ยวกับระบบดิจิทัลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

สาระเกี่ยวกับระบบดิจิทัลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

สาระเกี่ยวกับระบบดิจิทัลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สาระเกี่ยวกับระบบดิจิทัลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ สาระเกี่ยวกับระบบดิจิทัลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 มีผลใช้บังคับ การให้บริการของหน่วยงานภาครัฐก็เริ่มเปลี่ยนไป หลายหน่วยงานให้บริการออนไลน์ หยุดใช้เอกสารที่เป็นกระดาษ ให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น สร้างจุดเปลี่ยนให้เกิดผลดียิ่งขึ้น พ.ร.บ. นี้ดำเนินการโดย 4 หน่วยงานสำคัญ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงาน กฤษฎีกา สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่ร่วมกำหนดรหัส (องค์การมหาชน) พร้อมกันนี้ในส่วนของการขับเคลื่อนให้ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ เปลี่ยนแนวทางการทำงานสู่ดิจิทัลนั้นก็ต้องปรับเปลี่ยนทั้ง 4 หน่วยงาน โดยเฉพาะ ETDA ที่มีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้ร่วมขับเคลื่อน และหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว พ.ร.บ.การดำเนินงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ลดข้อจำกัด เร่งรัฐบาลดิจิทัล จุดประสงค์หลักในการทำสิ่งต่าง ๆ ตาม พ.ร.บ. รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. คือการให้บริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม เมื่อระบบการทำงานของส่วนราชการเปลี่ยนเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อย่างไม่มีข้อจำกัดย่อมส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ขณะเดียวกัน  กฎหมายดังกล่าวจะแก้ปัญหาให้กับหน่วยงานของรัฐหลายแห่งแม้ว่าจะมี ในอดีตที่ผ่านมามีการส่งเสริมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกค่อนข้างน้อยเป็นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมาย ความชัดเจนของรายละเอียดไม่ครอบคลุมแนวปฏิบัติทางกฎหมายที่หลากหลายเพียงพอ ทำให้เกิดข้อจำกัดในการใช้งาน ตัวอย่างเช่น จากปีที่ผ่านมา “ใช้ – ออก – […]

ติดต่อสอบถาม และ เข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ LINE : @UFA656

โปรดยืนยันว่าคุณบรรลุข้อกำหนดด้านอายุตามกฎหมาย (18 ปีขึ้นไป) เพื่อดำเนินการต่อ