สาระเกี่ยวกับระบบดิจิทัลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

สาระเกี่ยวกับระบบดิจิทัลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

สาระเกี่ยวกับระบบดิจิทัลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

สาระเกี่ยวกับระบบดิจิทัลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2565 มีผลใช้บังคับ การให้บริการของหน่วยงานภาครัฐก็เริ่มเปลี่ยนไป หลายหน่วยงานให้บริการออนไลน์ หยุดใช้เอกสารที่เป็นกระดาษ ให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

สร้างจุดเปลี่ยนให้เกิดผลดียิ่งขึ้น พ.ร.บ. นี้ดำเนินการโดย 4 หน่วยงานสำคัญ ได้แก่ สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงาน กฤษฎีกา สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลที่ร่วมกำหนดรหัส (องค์การมหาชน)

สาระเกี่ยวกับระบบดิจิทัลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

พร้อมกันนี้ในส่วนของการขับเคลื่อนให้ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ เปลี่ยนแนวทางการทำงานสู่ดิจิทัลนั้นก็ต้องปรับเปลี่ยนทั้ง 4 หน่วยงาน โดยเฉพาะ ETDA ที่มีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้ร่วมขับเคลื่อน และหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว พ.ร.บ.การดำเนินงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ลดข้อจำกัด เร่งรัฐบาลดิจิทัล

จุดประสงค์หลักในการทำสิ่งต่าง ๆ ตาม พ.ร.บ. รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. คือการให้บริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม เมื่อระบบการทำงานของส่วนราชการเปลี่ยนเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อย่างไม่มีข้อจำกัดย่อมส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ขณะเดียวกัน 

กฎหมายดังกล่าวจะแก้ปัญหาให้กับหน่วยงานของรัฐหลายแห่งแม้ว่าจะมี ในอดีตที่ผ่านมามีการส่งเสริมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกค่อนข้างน้อยเป็นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมาย ความชัดเจนของรายละเอียดไม่ครอบคลุมแนวปฏิบัติทางกฎหมายที่หลากหลายเพียงพอ ทำให้เกิดข้อจำกัดในการใช้งาน

สาระเกี่ยวกับระบบดิจิทัลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

ตัวอย่างเช่น จากปีที่ผ่านมา “ใช้ – ออก – ปฏิบัติตาม” “สมัครใบอนุญาต” แม้ว่าจะมีข้อกำหนดที่คุณสามารถออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ได้ อย่างไรก็ตาม กฎระเบียบของหน่วยงานบางแห่งกำหนดให้คุณต้องแสดงและแนบใบอนุญาตของคุณในที่สาธารณะ ซึ่งหมายความว่า 

คุณต้องนำเสนอในรูปแบบกระดาษซึ่งจะสังเกตได้จากร้านขายของชำบางแห่งที่ยังมีใบอนุญาต หรือระเบียบบางข้อระบุว่าต้องติดคุณลักษณะเฉพาะที่ผนังอย่างชัดเจน ด้วยเหตุนี้ หน่วยงานราชการหลายแห่งจึงทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพราะไม่เปิดช่องให้ใช้อิเล็กทรอนิกส์

พร้อมกันนี้ในส่วนของการขับเคลื่อนให้ส่วนราชการและเจ้าหน้าที่ต่าง ๆ เปลี่ยนแนวทางการทำงานสู่ดิจิทัลนั้นก็ต้องปรับเปลี่ยนทั้ง 4 หน่วยงาน โดยเฉพาะ ETDA ที่มีบทบาทสำคัญในการเป็นผู้ร่วมขับเคลื่อน และหน่วยงานที่ต้องปฏิบัติตามร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว พ.ร.บ.การดำเนินงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ลดข้อจำกัด เร่งรัฐบาลดิจิทัล

สาระเกี่ยวกับระบบดิจิทัลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

จุดประสงค์หลักในการทำสิ่งต่าง ๆ ตาม พ.ร.บ. รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. คือการให้บริการประชาชนให้ดียิ่งขึ้นกว่าเดิม เมื่อระบบการทำงานของส่วนราชการเปลี่ยนเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อย่างไม่มีข้อจำกัดย่อมส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ขณะเดียวกัน 

กฎหมายดังกล่าวจะแก้ปัญหาให้กับหน่วยงานของรัฐหลายแห่งแม้ว่าจะมี ในอดีตที่ผ่านมามีการส่งเสริมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการอำนวยความสะดวกค่อนข้างน้อยเป็นเรื่องของการบังคับใช้กฎหมาย ความชัดเจนของรายละเอียดไม่ครอบคลุมแนวปฏิบัติทางกฎหมายที่หลากหลายเพียงพอ ทำให้เกิดข้อจำกัดในการใช้งาน

ตัวอย่างเช่น จากปีที่ผ่านมา “ใช้ – ออก – ปฏิบัติตาม” “สมัครใบอนุญาต” แม้ว่าจะมีข้อกำหนดที่คุณสามารถออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ได้ อย่างไรก็ตาม กฎระเบียบของหน่วยงานบางแห่งกำหนดให้คุณต้องแสดงและแนบใบอนุญาตของคุณในที่สาธารณะ ซึ่งหมายความว่า คุณต้องนำเสนอในรูปแบบกระดาษซึ่งจะสังเกตได้จากร้านขายของชำบางแห่งที่ยังมีใบอนุญาต หรือระเบียบบางข้อระบุว่าต้องติดคุณลักษณะเฉพาะที่ผนังอย่างชัดเจน ด้วยเหตุนี้ หน่วยงานราชการหลายแห่งจึงทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพราะไม่เปิดช่องให้ใช้อิเล็กทรอนิกส์

สาระเกี่ยวกับระบบดิจิทัลและเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงานและเจ้าหน้าที่รัฐต้องคำนึงถึง 8 กระบวนการหลักที่จะเข้าสู่กระบวนการทำงานแบบอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ 

  1. การให้ข้อมูล 
  2. การรับเอกสารจะต้องดำเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  3. การทบทวนขั้นตอนภายในของรัฐบาลต้องดำเนินการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  4. ขั้นตอนของการอนุมัติหรือลายเซ็นนั้นจะต้องเป็นระบบแบบอิเล็กทรอนิกส์
  5. ใบอนุญาตต้องเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  6. การชำระค่าบริการจะต้องเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  7. การส่งคืนข้อมูลไปยังผู้ร้องขอจะต้องเป็นแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
  8. การแสดงข้อมูล ต้องเป็นรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ สามารถดูรายละเอียดขั้นตอนได้ที่เว็บไซต์ของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.)

แม้ว่า ETDA จะมีบทบาทหลัก แต่สามารถแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ส่วนแรกคือส่วนของผู้กำหนดนโยบายซึ่งพัฒนามาตรฐานเพื่อรองรับกฎหมาย การสร้างตัวตนดิจิทัลพร้อมกันหรือการตรวจสอบและยืนยันตัวตนดิจิทัล เป็นต้น แนวทางสำหรับลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature) เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ (e-Document) เป็นต้น และผู้ให้บริการ ETDA ได้รับการสนับสนุนผ่าน 2 บริการหลัก เมื่อแนวทางเผยแพร่และวิธีการใช้งาน ในทางปฏิบัติ เครื่องมือดิจิทัล

ดตามเรื่องไอทีต้องรู้ : ข่าววงการไอที

ติดตามเทคโนโลยีเพิ่มเติม : guruit

ติดต่อสอบถาม และ เข้าร่วมกิจกรรม ได้ที่ LINE : @UFA656

โปรดยืนยันว่าคุณบรรลุข้อกำหนดด้านอายุตามกฎหมาย (18 ปีขึ้นไป) เพื่อดำเนินการต่อ